Enna Levoni boutuque opening in the center of Kiyv, Krasnoarmeyskaya str. 81Enna Levoni show on SOCAR & Lamborghini partyEnna Levoni show on wedding show 2012 (Odessa)Enna Levoni show in Moscow (Black Berry club)Best model of the Year 2012 (Nizhniy Novgorod)Enna Levoni store opening in the center of Kiev, Krasnoarmeyskaya str. 81Fashion House Enna Levoni. Autumn 2012